Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu

Logo szkoły

56-300 Milicz

ul. Mikołaja Kopernika 18

tel. 713840183

Egzamin ósmoklasisty – informacje dla rodziców

Egzamin ósmoklasisty – informacje dla rodziców

Szanowni Państwo, w dniach 24-26 maja 2022 r. uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021/2022

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym

  1. język polski -  24 maja 2022r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka -  25 maja 2022r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny - 26 maja 2022r. (czwartek) – godz.9:00

W terminie dodatkowym

  1. język polski - 13 czerwca 2022r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  2. matematyka - 14 czerwca 2021r. (wtorek) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny - 15 czerwca 2022r. (środa) – godz. 9:00

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

Czas trwania (min.)

arkusz

standar­dowy

przedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17.

Komunikatu CKE

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

 

 

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

WAŻNE DATY DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  • do 30.09.2021 r. należy złożyć wypełniony załącznik nr 3a dotyczący wyboru języka obcego 
  • do 15.10.2021 r. należy złożyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie której zostaną ustalone dostosowania form i warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty  (nie dotyczy to uczniów, których opinie są już dostarczone do szkoły)
  • do 22.11.2021 r.  dyrektor szkoły poinformuje rodziców o proponowanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty 
  • do 26.11.2021 r. rodzice zobowiązani są do podpisania w szkole oświadczenie o korzystaniu lub nie korzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 1 lipca 2022 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 7 lipca 2022 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 8 lipca 2022 r.

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

i OKE:

https://oke.wroc.pl/egzamin-osmoklasisty/

Co o egzaminie ósmoklasisty powinni wiedzieć rodzice?

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/co-o-egzaminie-osmoklasisty-powinni-wiedziec-rodzice