Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu

Logo szkoły

56-300 Milicz

ul. Mikołaja Kopernika 18

tel. 713840183

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp2milicz.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2001-12-1.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
  • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
  • Niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Wojtera, e-mail: robert.wojtera@sp2milicz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 713840183. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub

obsługę interesantów:

2

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier

poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ ] TAK

[ ] NIE

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o

podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i

pionowe przestrzenie komunikacyjne:

1

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania

architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia,

które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ ] TAK

[ ] NIE

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o

podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich

pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

1

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na

temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub

głosowy?

[ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o

podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat

rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku

(tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

[ ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” –

prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie

korzystającej z psa asystującego:

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków)

osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w

inny sposób?

[ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o

podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi

potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza

informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są

Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej

W budynku dostępne są: winda

trzyprzystankowa z dostępem do sal

lekcyjnych, stołówki, biblioteki, itp., dostęp

do sali gimnastycznej, dwie toalety dla

niepełnosprawnych - męska i damska.

Informacje dodatkowe

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo